Search Product(s)

กรีฑา

กติกา สนาม
สมัยมนุษย์ชาวถ้ำ กรีฑานับว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุด เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะ แต่ก่อน มนุษย์เราไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก เครื่องนุ่งห่ม เหมือนปัจจุบัน มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อ สู้กับภัยธรรมชาติ และ ความดุร้ายของ สัตว์ป่านานาชนิด มีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวคือ       ตามถ้ำซึ่งเรา เรียกว่า Cave man พวกนี้แหล่ะที่เป็นต้นกำเนิดของการกีฬา

โดยที่มนุษย์เหล่านี้ ต้องกันตัวเองจากสัตว์ร้ายบางครั้งต้องวิ่งหนี การพยายาม วิ่งเร็ว เพื่อให้พ้นจาก สัตว์ไป การวิ่งเร็วของคน ถ้าหากเทียบกับปัจจุบัน ก็เป็น พวกวิ่งระยะสั้น หากการวิ่งหนีที่ต้องใช้การ วิ่งเวลานาน ๆ ก็เป็นการวิ่งระยะยาว หรือวิ่งทน

การวิ่งใน ที่นี้อาจรวมไปถึงการวิ่งเพื่อไล่จับสัตว์มาเป็นอาหาร  หรือ  การต่อสู้ระหว่างเผ่ากันด้วย ในบางครั้ง ขณะที่วิ่ง มีต้นไม้ หรือ ก้อนหินขวางหน้า      ถ้าเป็นต่ำก็กระโดดข้ามไป  ปัจจุบันก็เป็น กระโดดข้ามรั้ว และ กระโดดสูง

ถ้าต้องกระโดดข้ามลำธารเล็ก ๆ แคบ ๆ เป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน ก็กลายมาเป็นกระโดดไกลและ เขย่งก้าวกระโดด แต่ถ้าลำธารหรือเหวนั้นกว้างสุดที่จะกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดข้ามได้อย่างธรรมดาจำเป็นต้องหาไม้ยาวๆ
มาปักกลางลำธารหรือ แง่หินและโหนตัวข้ามไป ยังอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นกระโดดค้ำ การใช้หอก หรือ แหลนที่ทำ ด้วยไม้ยาว ๆ   เป็นอาวุธพุ่งฆ่าสัตวปัจจุบันก็กลาย มาเป็นพุ่งแหลน หรือ การเอาก้อนหินใหญ่ ๆ ทุ่มใส่สัตว์ ขว้างสัตว์ก็กลายเป็นขว้างจักรในสมัยนี้ จึงได้เห็นได้ว่าการวิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง เหวี่ยง ที่พ่อ แม่ หรือ หัวหน้าเผ่าสั่งสอน ถ่ายทอดให้กันสมัยนั้น เพื่อไว้ใช้ใน การดำรงชีวิตประจำวันมาในปัจจุบันก็มีเช่นกัน ผู้ทำหน้าที่นั้นก็คือ ครูบาอาจารย์ และโค้ชนั่นเอง

สมัยโรมัน
ต่อมาในปลายสมัยของ “ โฮเมอร์” มีชนเผ่าหนึ่งมาตั้งรกรากอยู่บนฟากฝั่งแม่น้ำ “ ไทเบอร์” ทางด้านตะวันออกของกรีก พวกนี้เองตอนหลังกลาย เป็นพวกโรมัน เป็น ชาตินักรบมีความกล้าหาญ อดทน และมีอิทธิผลยิ่งใหญ่ขึ้นมาพร้อม ๆ กับ ความเสื่อมลงของประเทศกรีก และในที่สุด เมื่อกรีกตกอยู่ภายใต้อำนาจ ของ จักรวรรดิโรมัน การกีฬาของกรีก ก็พลอยเสื่อมลงเป็นลำดับ ส่วนการพลศึกษาของโรมันเจริญขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ทางด้านพลศึกษา เพื่อให้พลเมือง มีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นทหารของชาติต่อไป

ประวัติกรีฑาในประเทศไทย
การเล่นกรีฑา ในประเทศไทย ริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษ นำมาสอนให้นักเรียนไทย ได้ฝึกเล่นกัน ในโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญ แพร่หลายขึ้นหลังปี พ.ศ.2440 เป็นต้นมา การเล่นกรีฑาเริ่มเป็นทางการขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป และ เมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ทางราชการ โดย มอบหมายให้ กระทรวงธรรมการ ครู นักเรียน รวมถึงประชาชน ได้จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน และ ประชาชนโดยได้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง (ทุ่งพระสุเมรุ) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 และ ตั้งแต่นั้นมา ก็จัดเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาโดยตลอด

ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากตั้งกรมพลศึกษาขึ้นแล้ว กีฬาและกรีฑาได้ก็รับการสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น กรีฑา
ระหว่างโรงเรียน กรีฑาระหว่างมหาวิทยาลัย และกรีฑาระหว่างประชาชน เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน กรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา และในปีนี้เองประเทศไทยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สหพันธ์กรีฑาโลก
ปี พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาทุกๆ ปีหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเขต (กี ฬาแห่งชาติในปัจจุบัน) และถือว่ากรีฑาเป็นกีฬา
หลักที่ต้องมีการแข่งขันทุกครั้ง
ปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

Back to Top