FBT Sport Complex


การแข่งขันกีฬา "สาธิตสามัคคี" ครั้งที่ 35 "ประสานมิตรเกมส์"

การแข่งขันกีฬา ประสานมิตรเกมส์, สาธิตสามัคคี, มัสคอต boy และ girl
การแข่งขันกีฬา ประสานมิตรเกมส์, สาธิตสามัคคี, มัสคอต boy และ girl
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 ระหว่าง
วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ องครักษ์
ใช้ชื่อว่า"ประสานมิตรเกมส์" ภายใต้คำขวัญ "กีฬาสาธิต ผูกจิตสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานมิตรเกมส์"
สัญลักษณ์นำโชค คือ หุ่นยนต์ลิง
สองตัว ชื่อ boy และ girl ซึ่งหมายความถึงโรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สัญลักษณ์การแข่งขันเป็น คนวิ่งอยู่ตรงกลาง
โดยมีคบเพลิงอยู่ด้านบน ประกอบด้วยสีเทาแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนของทั้งสองโรงเรียน โดยบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย
สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬา
ประสานมิตรเกมส์ในครั้งนี้โดยสนับสนุน ในส่วน เสื้อผ้าคณะกรรมการฯ
เสื้อผ้านักกีฬา และอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา
ประสานมิตรเกมส์ ครั้งที่ 35


slogan fbt สโลแกน สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
Back to Top