FBT Sport Complex


กรุงเทพมหานครส่งเสริมศิลปะมวยไทย

กรุงเทพมหานครส่งเสริมศิลปะมวยไทย
พิธีลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมศิลปะมวยไทย, ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร , พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร , ดร. ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ, เอฟบีที, FBT, มวยไทย, กระสอบทราย
            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
ดิ เอมเมอรัลด์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการ
ส่งเสริมศิลปมวยไทย ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร, พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก
และ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในงานมีการตั้งโชว์อุปกรณ์มวย
ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม ที่รับรองโดยสมาคมมวยไทยสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร, สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่น นานาชาติ และ
สภามวยไทยโลก รวมไปถึงเวทีมวย ที่ผลิตโดย บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)
slogan fbt สโลแกน สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
Back to Top