คณะผู้บริหาร


1.
ประธานกรรมการ
นายกมล โชคไพบูลย์กิจ
2.
กรรมการผู้จัดการ
นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ
3.
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
นางอรัญญา สิงหเสนี
4.
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
5.
ผู้อำนวยการฝ่ายในประเทศ
นางศศรักษ์ โชคไพบูลย์กิจ
6.
รองกรรมการผู้จัดการ
นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ
7.
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประทศ
นายธรรมชัย โชคไพบูลย์กิจ
Back to Top