Search Product(s)

คาราเต้

กติกา สนามสันนิษฐานว่า คาราเต้มีต้นกำเนิดมาจากเกาะริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2152 ในช่วงที่เกาะริวกิวเป็นเมืองขึ้นของตระกูลซัทซูมา

ในช่วงนั้นรัฐบาลมีนโยบายห้ามประชาชนมีอาวุธอยู่ในครอบครองและอาวุธในเกาะ
ถูกริบเป็นของรัฐทั้งหมด เป็นผลให้เกิดแรงกดดันต่อประชาชนเป็นทวีคูณ จึงคิดวิธี
การต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองโดยไม่ใช้อาวุธขึ้น เรียกว่า  “คาราเต้"


Back to Top